மூடுக

ஸ்ரீவீரராகவ பெருமாள் கோயில்

Lord Veeraraghava Perumal Temple, Tiruvallur

கோவில் குளம் இரவில் மின்னொளியில் ஒளிரும் காட்சி
படத்தைக் காட்டு வீரராகவர் கோவில் குளம் இரவில் மின்னொளியில் ஒளிரும் காட்சி