மூடுக

திருவொற்றியூர் கோவில்

வடிவுடையம்மன் கோயில் இரவில் காணும் தோற்றம்
படத்தைக் காட்டு வடிவுடையம்மன் தியாகராஜசுவாமி கோயில் இரவுத் தோற்றம்
வடிவுடையம்மன் கோயில்
படத்தைக் காட்டு வடிவுடையம்மன் தியாகராஜசுவாமி கோயில் பக்கத் தோற்றம்