மூடுக

திருத்தணி

முருகன் கோயிலின் தொலை தூர காட்சி
படத்தைக் காட்டு திருத்தணி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின் தொலை தூர காட்சி
முருகன் கோயிலின் தொலை தூர காட்சி
படத்தைக் காட்டு திருத்தணி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின் தொலை தூர காட்சி