மூடுக

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் நிர்வாக அனுமதி காலம் – 2020-2021 & 2021-2022 நிர்வாக அனுமதி காலம் – 2022-2023
1. எல்லாபுரம் நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 5 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [1 of 2](PDF 7 MB)
நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [2 of 2](PDF 7 MB)
2. கும்மிடிப்பூண்டி நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 4 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [1 of 2](PDF 6 MB)
நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [2 of 2](PDF 5 MB)
3. கடம்பத்தூர் நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 3 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 8 MB)
4. மீஞ்சூர் நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 4 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 7 MB)
5. பள்ளிப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 4 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [1 of 2](PDF 9 MB)
நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [2 of 2](PDF 10 MB)
6. பூவிருந்தவல்லி நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 3 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 7 MB)
7. பூண்டி நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 4 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 4 MB)
8. புழல் நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 755 KB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 5 MB)
9. ஆர்.கே.பேட்டை நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 4 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 9 MB)
10. சோழவரம் நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 2 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 4 MB)
11. திருவாலங்காடு நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 1 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 4 MB)
12. திருத்தணி நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 2 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [1 of 2] (PDF 7 MB)
நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [2 of 2] (PDF 9 MB)
13. திருவள்ளூர் நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 4 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [1 of 2] (PDF 4 MB)
நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 [2 of 2] (PDF 7 MB)
14. வில்லிவாக்கம் நிர்வாக அனுமதி- 2020-2021 & 2021-2022 (PDF 1 MB) நிர்வாக அனுமதி- 2022-2023 (PDF 1 MB)