மூடுக

தொடர்ச்சியான திருத்தம் 2022

தொடர்ச்சியான திருத்தம் 2022
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி ஜனவரி 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 77 KB) 001-மாற்றம் (PDF 67 KB) 001-நீக்கம் (PDF 57 KB)
002-பொன்னேரி ஜனவரி 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 99 KB) 002-மாற்றம் (PDF 72 KB) 002-நீக்கம் (PDF 55 KB)
003-திருத்தணி ஜனவரி 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 77 KB) 003-மாற்றம் (PDF 81 KB) 003-நீக்கம் (PDF 56 KB)
004-திருவள்ளூர் ஜனவரி 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 77 KB) 004-மாற்றம் (PDF 67 KB) 004-நீக்கம் (PDF 56 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) ஜனவரி 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 125 KB) 005-மாற்றம் (PDF 76 KB) 005-நீக்கம் (PDF 59 KB)
006-ஆவடி ஜனவரி 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 182 KB) 006-மாற்றம் (PDF 87 KB) 006-நீக்கம் (PDF 68 KB)
007-மதுரவாயல் ஜனவரி 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 151 KB) 007-மாற்றம் (PDF 84 KB) 007-நீக்கம் (PDF 72 KB)
008-அம்பத்தூர் ஜனவரி 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 119 KB) 008-மாற்றம் (PDF 79 KB) 008-நீக்கம் (PDF 65 KB)
009-மாதவரம் ஜனவரி 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 119 KB) 009-மாற்றம் (PDF 86 KB) 009-நீக்கம் (PDF 66 KB)
010-திருவொற்றியூர் ஜனவரி 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 129 KB) 010-மாற்றம் (PDF 85 KB) 010-நீக்கம் (PDF 143 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி பிப்ரவரி 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 70 KB) 001-மாற்றம் (PDF 65 KB) 001-நீக்கம் (PDF 128 KB)
002-பொன்னேரி பிப்ரவரி 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 86 KB) 002-மாற்றம் (PDF 71 KB) 002-நீக்கம் (PDF 184 KB)
003-திருத்தணி பிப்ரவரி 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 81 KB) 003-மாற்றம் (PDF 73 KB) 003-நீக்கம் (PDF 159 KB)
004-திருவள்ளூர் பிப்ரவரி 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 66 KB) 004-மாற்றம் (PDF 65 KB) 004-நீக்கம் (PDF 75 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) பிப்ரவரி 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 123 KB) 005-மாற்றம் (PDF 70 KB) 005-நீக்கம் (PDF 63 KB)
006-ஆவடி பிப்ரவரி 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 200 KB) 006-மாற்றம் (PDF 110 KB) 006-நீக்கம் (PDF 69 KB)
007-மதுரவாயல் பிப்ரவரி 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 172 KB) 007-மாற்றம் (PDF 92 KB) 007-நீக்கம் (PDF 95 KB)
008-அம்பத்தூர் பிப்ரவரி 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 139 KB) 008-மாற்றம் (PDF 92 KB) 008-நீக்கம் (PDF 65 KB)
009-மாதவரம் பிப்ரவரி 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 224 KB) 009-மாற்றம் (PDF 98 KB) 009-நீக்கம் (PDF 68 KB)
010-திருவொற்றியூர் பிப்ரவரி 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 121 KB) 010-மாற்றம் (PDF 78 KB) 010-நீக்கம் (PDF 88 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி மார்ச் 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 69 KB) 001-மாற்றம் (PDF 66 KB) 001-நீக்கம் (PDF 527 KB)
002-பொன்னேரி மார்ச் 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 69 KB) 002-மாற்றம் (PDF 69 KB) 002-நீக்கம் (PDF 429 KB)
003-திருத்தணி மார்ச் 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 68 KB) 003-மாற்றம் (PDF 78 KB) 003-நீக்கம் (PDF 432 KB)
004-திருவள்ளூர் மார்ச் 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 63 KB) 004-மாற்றம் (PDF 65 KB) 004-நீக்கம் (PDF 612 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) மார்ச் 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 103 KB) 005-மாற்றம் (PDF 71 KB) 005-நீக்கம் (PDF 701 KB)
006-ஆவடி மார்ச் 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 169 KB) 006-மாற்றம் (PDF 114 KB) 006-நீக்கம் (PDF 853 KB)
007-மதுரவாயல் மார்ச் 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 118 KB) 007-மாற்றம் (PDF 84 KB) 007-நீக்கம் (PDF 810 KB)
008-அம்பத்தூர் மார்ச் 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 100 KB) 008-மாற்றம் (PDF 76 KB) 008-நீக்கம் (PDF 795 KB)
009-மாதவரம் மார்ச் 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 175 KB) 009-மாற்றம் (PDF 91 KB) 009-நீக்கம் (PDF 784 KB)
010-திருவொற்றியூர் மார்ச் 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 99 KB) 010-மாற்றம் (PDF 73 KB) 010-நீக்கம் (PDF 450 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி April 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 63 KB) 001-மாற்றம் (PDF 61 KB) 001-நீக்கம் (PDF 142 KB)
002-பொன்னேரி ஏப்ரல் 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 63 KB) 002-மாற்றம் (PDF 96 KB) 002-நீக்கம் (PDF 175 KB)
003-திருத்தணி ஏப்ரல் 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 63 KB) 003-மாற்றம் (PDF 73 KB) 003-நீக்கம் (PDF 82 KB)
004-திருவள்ளூர் ஏப்ரல் 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 57 KB) 004-மாற்றம் (PDF 62 KB) 004-நீக்கம் (PDF 233 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) ஏப்ரல் 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 87 KB) 005-மாற்றம் (PDF 69 KB) 005-நீக்கம் (PDF 396 KB)
006-ஆவடி ஏப்ரல் 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 111 KB) 006-மாற்றம் (PDF 89 KB) 006-நீக்கம் (PDF 802 KB)
007-மதுரவாயல் ஏப்ரல் 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 92 KB) 007-மாற்றம் (PDF 68 KB) 007-நீக்கம் (PDF 2 MKB)
008-அம்பத்தூர் ஏப்ரல் 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 84 KB) 008-மாற்றம் (PDF 69 KB) 008-நீக்கம் (PDF 821 KB)
009-மாதவரம் ஏப்ரல் 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 128 KB) 009-மாற்றம் (PDF 75 KB) 009-நீக்கம் (PDF 2 MB)
010-திருவொற்றியூர் ஏப்ரல் 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 79 KB) 010-மாற்றம் (PDF 61 KB) 010-நீக்கம் (PDF 773 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி மே 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 65 KB) 001-மாற்றம் (PDF 61 KB) 001-நீக்கம் (PDF 48 KB)
002-பொன்னேரி மே 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 63 KB) 002-மாற்றம் (PDF 57 KB) 002-நீக்கம் (PDF 52 KB)
003-திருத்தணி மே 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 62 KB) 003-மாற்றம் (PDF 62 KB) 003-நீக்கம் (PDF 51 KB)
004-திருவள்ளூர் மே 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 61 KB) 004-மாற்றம் (PDF 57 KB) 004-நீக்கம் (PDF 45 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) மே 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 83 KB) 005-மாற்றம் (PDF 67 KB) 005-நீக்கம் (PDF 53 KB)
006-ஆவடி மே 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 97 KB) 006-மாற்றம் (PDF 72 KB) 006-நீக்கம் (PDF 56 KB)
007-மதுரவாயல் மே 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 84 KB) 007-மாற்றம் (PDF 64 KB) 007-நீக்கம் (PDF 57 KB)
008-அம்பத்தூர் மே 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 80 KB) 008-மாற்றம் (PDF 66 KB) 008-நீக்கம் (PDF 57 KB)
009-மாதவரம் மே 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 107 KB) 009-மாற்றம் (PDF 69 KB) 009-நீக்கம் (PDF 69 KB)
010-திருவொற்றியூர் மே 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 82 KB) 010-மாற்றம் (PDF 63 KB) 010-நீக்கம் (PDF 166 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி ஜூன் 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 60 KB) 001-மாற்றம் (PDF 59 KB) 001-நீக்கம் (PDF 44 KB)
002-பொன்னேரி ஜூன் 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 61 KB) 002-மாற்றம் (PDF 55 KB) 002-நீக்கம் (PDF 43 KB)
003-திருத்தணி ஜூன் 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 55 KB) 003-மாற்றம் (PDF 57 KB) 003-நீக்கம் (PDF 74 KB)
004-திருவள்ளூர் ஜூன் 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 59 KB) 004-மாற்றம் (PDF 56 KB) 004-நீக்கம் (PDF 47 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) ஜூன் 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 67 KB) 005-மாற்றம் (PDF 58 KB) 005-நீக்கம் (PDF 49 KB)
006-ஆவடி ஜூன் 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 85 KB) 006-மாற்றம் (PDF 65 KB) 006-நீக்கம் (PDF 51 KB)
007-மதுரவாயல் ஜூன் 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 73 KB) 007-மாற்றம் (PDF 59 KB) 007-நீக்கம் (PDF 58 KB)
008-அம்பத்தூர் ஜூன் 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 65 KB) 008-மாற்றம் (PDF 58 KB) 008-நீக்கம் (PDF 51 KB)
009-மாதவரம் ஜூன் 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 82 KB) 009-மாற்றம் (PDF 61 KB) 009-நீக்கம் (PDF 53 KB)
010-திருவொற்றியூர் ஜூன் 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 63 KB) 010-மாற்றம் (PDF 55 KB) 010-நீக்கம் (PDF 50 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி ஜூலை 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 62 KB) 001-மாற்றம் (PDF 57 KB) 001-நீக்கம் (PDF 47 KB)
002-பொன்னேரி ஜூலை 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 58 KB) 002-மாற்றம் (PDF 56 KB) 002-நீக்கம் (PDF 51 KB)
003-திருத்தணி ஜூலை 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 62 KB) 003-மாற்றம் (PDF 57 KB) 003-நீக்கம் (PDF 64 KB)
004-திருவள்ளூர் ஜூலை 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 57 KB) 004-மாற்றம் (PDF 53 KB) 004-நீக்கம் (PDF 42 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) ஜூலை 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 80 KB) 005-மாற்றம் (PDF 60 KB) 005-நீக்கம் (PDF 55 KB)
006-ஆவடி ஜூலை 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 90 KB) 006-மாற்றம் (PDF 53 KB) 006-நீக்கம் (PDF 53 KB)
007-மதுரவாயல் ஜூலை 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 82 KB) 007-மாற்றம் (PDF 58 KB) 007-நீக்கம் (PDF 56 KB)
008-அம்பத்தூர் ஜூலை 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 75 KB) 008-மாற்றம் (PDF 61 KB) 008-நீக்கம் (PDF 53 KB)
009-மாதவரம் ஜூலை 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 96 KB) 009-மாற்றம் (PDF 66 KB) 009-நீக்கம் (PDF 142 KB)
010-திருவொற்றியூர் ஜூலை 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 73 KB) 010-மாற்றம் (PDF 55 KB) 010-நீக்கம் (PDF 52 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி ஆகஸ்ட் 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 63 KB) 001-மாற்றம் (PDF 61 KB) 001-நீக்கம் (PDF 47 KB)
002-பொன்னேரி ஆகஸ்ட் 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 63 KB) 002-மாற்றம் (PDF 63 KB) 002-நீக்கம் (PDF 46 KB)
003-திருத்தணி ஆகஸ்ட் 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 59 KB) 003-மாற்றம் (PDF 65 KB) 003-நீக்கம் (PDF 51 KB)
004-திருவள்ளூர் ஆகஸ்ட் 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 71 KB) 004-மாற்றம் (PDF 66 KB) 004-நீக்கம் (PDF 47 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) ஆகஸ்ட் 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 87 KB) 005-மாற்றம் (PDF 62 KB) 005-நீக்கம் (PDF 60 KB)
006-ஆவடி ஆகஸ்ட் 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 88 KB) 006-மாற்றம் (PDF 70 KB) 006-நீக்கம் (PDF 61 KB)
007-மதுரவாயல் ஆகஸ்ட் 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 84 KB) 007-மாற்றம் (PDF 63 KB) 007-நீக்கம் (PDF 58 KB)
008-அம்பத்தூர் ஆகஸ்ட் 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 79 KB) 008-மாற்றம் (PDF 62 KB) 008-நீக்கம் (PDF 61 KB)
009-மாதவரம் ஆகஸ்ட் 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 100 KB) 009-மாற்றம் (PDF 71 KB) 009-நீக்கம் (PDF 99 KB)
010-திருவொற்றியூர் ஆகஸ்ட் 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 84 KB) 010-மாற்றம் (PDF 65 KB) 010-நீக்கம் (PDF 78 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி செப்டம்பர் 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 83 KB) 001-மாற்றம் (PDF 67 KB) 001-நீக்கம் (PDF 279 KB)
002-பொன்னேரி செப்டம்பர் 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 82 KB) 002-மாற்றம் (PDF 67 KB) 002-நீக்கம் (PDF 98 KB)
003-திருத்தணி செப்டம்பர் 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 83 KB) 003-மாற்றம் (PDF 71 KB) 003-நீக்கம் (PDF 434 KB)
004-திருவள்ளூர் செப்டம்பர் 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 77 KB) 004-மாற்றம் (PDF 67 KB) 004-நீக்கம் (PDF 185 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) செப்டம்பர் 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 105 KB) 005-மாற்றம் (PDF 77 KB) 005-நீக்கம் (PDF 75 KB)
006-ஆவடி செப்டம்பர் 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 146 KB) 006-மாற்றம் (PDF 89 KB) 006-நீக்கம் (PDF 73 KB)
007-மதுரவாயல் செப்டம்பர் 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 125 KB) 007-மாற்றம் (PDF 63 KB) 007-நீக்கம் (PDF 90 KB)
008-அம்பத்தூர் செப்டம்பர் 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 100 KB) 008-மாற்றம் (PDF 69 KB) 008-நீக்கம் (PDF 67 KB)
009-மாதவரம் செப்டம்பர் 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 158 KB) 009-மாற்றம் (PDF 81 KB) 009-நீக்கம் (PDF 87 KB)
010-திருவொற்றியூர் செப்டம்பர் 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 104 KB) 010-மாற்றம் (PDF 68 KB) 010-நீக்கம் (PDF 448 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி அக்டோபர் 2022 001-சேர்ப்பு (PDF 62 KB) 001-மாற்றம் (PDF 56 KB) 001-நீக்கம் (PDF 419 KB)
002-பொன்னேரி அக்டோபர் 2022 002-சேர்ப்பு (PDF 59 KB) 002-மாற்றம் (PDF 57 KB) 002-நீக்கம் (PDF 210 KB)
003-திருத்தணி அக்டோபர் 2022 003-சேர்ப்பு (PDF 61 KB) 003-மாற்றம் (PDF 57 KB) 003-நீக்கம் (PDF 766 KB)
004-திருவள்ளூர் அக்டோபர் 2022 004-சேர்ப்பு (PDF 61 KB) 004-மாற்றம் (PDF 58 KB) 004-நீக்கம் (PDF 564 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) அக்டோபர் 2022 005-சேர்ப்பு (PDF 97 KB) 005-மாற்றம் (PDF 63 KB) 005-நீக்கம் (PDF 179 KB)
006-ஆவடி அக்டோபர் 2022 006-சேர்ப்பு (PDF 85 KB) 006-மாற்றம் (PDF 65 KB) 006-நீக்கம் (PDF 170 KB)
007-மதுரவாயல் அக்டோபர் 2022 007-சேர்ப்பு (PDF 79 KB) 007-மாற்றம் (PDF 61 KB) 007-நீக்கம் (PDF 93 KB)
008-அம்பத்தூர் அக்டோபர் 2022 008-சேர்ப்பு (PDF 76 KB) 008-மாற்றம் (PDF 57 KB) 008-நீக்கம் (PDF 114 KB)
009-மாதவரம் அக்டோபர் 2022 009-சேர்ப்பு (PDF 95 KB) 009-மாற்றம் (PDF 68 KB) 009-நீக்கம் (PDF 81 KB)
010-திருவொற்றியூர் அக்டோபர் 2022 010-சேர்ப்பு (PDF 76 KB) 010-மாற்றம் (PDF 58 KB) 010-நீக்கம் (PDF 545 KB)