மூடுக

உதவி தொலைபேசிகள்

வ.எண். விளக்கம் தொலைபேசி எண்
1 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் உதவி எண் (CHL) 1805997626 (Toll free),  9840327626 (Whatsapp)
2 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் கட்டுப்பாட்டு அறை 044 – 27666746, 044-27662454
3 பேரிடர் காலஉதவிக்கு 044-27664177, 9444317862 (Whatsapp),  1077
4 காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
5 விபத்து உதவி எண் 108
6 தீ தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 101
7 விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
8 குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
9 பாலின துன்ப்றுத்தல் தடுப்பு உதவி 1091
10 இந்திய தொலை தொடர்பு  துறை உதவி 1500