மூடுக

உதவி தொலைபேசிகள்

 

வ.எண். விளக்கம் தொலைபேசி எண்
1 மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
2 மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077  ,  044-27666746
3 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 044 – 27662451, 27662452, 27662453, 27662454
4 காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
5 விபத்து உதவி எண் 108
6 தீ தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 101
7 விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
8 குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
9 பேரிடர் காலஉதவிக்கு 1077   ,  044 – 27664177
10 பாலின துன்ப்றுத்தல் தடுப்பு உதவி 1091
11 இந்திய தொலை தொடர்பு  துறை உதவி 1500