மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல் – 002 – பொன்னேரி(SC) – சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2023 படிவங்கள்-9, 10, 11, 11A மற்றும் 11B விவரங்கள்

 

வாக்காளர் பட்டியல் – 002-பொன்னேரி(SC) – சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2023 படிவங்கள்-9, 10, 11, 11A மற்றும் 11B விவரங்கள்
நாள் படிவம் – 9 படிவம் – 10 படிவம் – 11 படிவம் – 11A படிவம் – 11B
09/11/2022 to 13/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 224KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 110KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 116KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 99KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 97KB)
14/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 93KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 27KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 75KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 74KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 74KB)
15/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 86KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 24KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 76KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 73KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73KB)
16/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 88KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 10KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 75KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 74KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73KB)
17/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 96KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 18KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 76KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 74KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73KB)
18/11/2022 to 20/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 89KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 38KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 81KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 75KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 75KB)
21/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 85KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 24KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 75KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 72KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 72KB)
22/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 78KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 31KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 74KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 73KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73KB)
23/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 80KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 30KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 75KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73KB)
24/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 82KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 39KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 75KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73KB)
25/11/2022 to 27/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 262 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 101 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 97 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 90 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 86 KB)
28/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 102 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 25 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 79 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 79 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 75 KB)
29/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 109 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 21 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 77 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 74 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 74 KB)
30/11/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 111 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 17 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 80 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 73 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 74 KB)
01/12/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 91 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 13 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 78 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 73 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73 KB)
02/12/2022 to 04/12/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 129 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 30 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 88 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 83 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 77 KB)
05/12/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 83 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 23 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 80 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 74 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73 KB)
06/12/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 86 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 18 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 76 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 73 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73 KB)
07/12/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 87 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 24 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 76 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 73 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 73 KB)
08/12/2022 002-படிவம் – 9 (pdf 119 KB) 002-படிவம் – 10 (pdf 12 KB) 002-படிவம் – 11 (pdf 78 KB) 002-படிவம் – 11A (pdf 76 KB) 002-படிவம் – 11B (pdf 75 KB)