மூடுக

தொடர்ச்சியான திருத்தம் 2023

தொடர்ச்சியான திருத்தம் 2022
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி ஜனவரி 2023 001-சேர்ப்பு (PDF 112 KB) 001-மாற்றம் (PDF 90 KB) 001-நீக்கம் (PDF 332 KB)
002-பொன்னேரி ஜனவரி 2023 002-சேர்ப்பு (PDF 210 KB) 002-மாற்றம் (PDF 110 KB) 002-நீக்கம் (PDF 374 KB)
003-திருத்தணி ஜனவரி 2023 003-சேர்ப்பு (PDF 109 KB) 003-மாற்றம் (PDF 119 KB) 003-நீக்கம் (PDF 262 KB)
004-திருவள்ளூர் ஜனவரி 2023 004-சேர்ப்பு (PDF 123 KB) 004-மாற்றம் (PDF 93 KB) 004-நீக்கம் (PDF 183 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) ஜனவரி 2023 005-சேர்ப்பு (PDF 146 KB) 005-மாற்றம் (PDF 109 KB) 005-நீக்கம் (PDF 111 KB)
006-ஆவடி ஜனவரி 2023 006-சேர்ப்பு (PDF 225 KB) 006-மாற்றம் (PDF 174 KB) 006-நீக்கம் (PDF 530 KB)
007-மதுரவாயல் ஜனவரி 2023 007-சேர்ப்பு (PDF 182 KB) 007-மாற்றம் (PDF 107 KB) 007-நீக்கம் (PDF 375 KB)
008-அம்பத்தூர் ஜனவரி 2023 008-சேர்ப்பு (PDF 232 KB) 008-மாற்றம் (PDF 109 KB) 008-நீக்கம் (PDF 726 KB)
009-மாதவரம் ஜனவரி 2023 009-சேர்ப்பு (PDF 247 KB) 009-மாற்றம் (PDF 123 KB) 009-நீக்கம் (PDF 89 KB)
010-திருவொற்றியூர் ஜனவரி 2023 010-சேர்ப்பு (PDF 129 KB) 010-மாற்றம் (PDF 92 KB) 010-நீக்கம் (PDF 398 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி பிப்ரவரி 2023 001-சேர்ப்பு (PDF 54 KB) 001-மாற்றம் (PDF 87 KB) 001-நீக்கம் (PDF 363 KB)
002-பொன்னேரி பிப்ரவரி 2023 002-சேர்ப்பு (PDF 100 KB) 002-மாற்றம் (PDF 98 KB) 002-நீக்கம் (PDF 650 KB)
003-திருத்தணி பிப்ரவரி 2023 003-சேர்ப்பு (PDF 86 KB) 003-மாற்றம் (PDF 90 KB) 003-நீக்கம் (PDF 654 KB)
004-திருவள்ளூர் பிப்ரவரி 2023 004-சேர்ப்பு (PDF 77 KB) 004-மாற்றம் (PDF 90 KB) 004-நீக்கம் (PDF 433 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) பிப்ரவரி 2023 005-சேர்ப்பு (PDF 137 KB) 005-மாற்றம் (PDF 109 KB) 005-நீக்கம் (PDF 122 KB)
006-ஆவடி பிப்ரவரி 2023 006-சேர்ப்பு (PDF 167 KB) 006-மாற்றம் (PDF 124 KB) 006-நீக்கம் (PDF 350 KB)
007-மதுரவாயல் பிப்ரவரி 2023 007-சேர்ப்பு (PDF 161 KB) 007-மாற்றம் (PDF 99 KB) 007-நீக்கம் (PDF 1 MB)
008-அம்பத்தூர் பிப்ரவரி 2023 008-சேர்ப்பு (PDF 170 KB) 008-மாற்றம் (PDF 121 KB) 008-நீக்கம் (PDF 790 KB)
009-மாதவரம் பிப்ரவரி 2023 009-சேர்ப்பு (PDF 189 KB) 009-மாற்றம் (PDF 141 KB) 009-நீக்கம் (PDF 146 KB)
010-திருவொற்றியூர் பிப்ரவரி 2023 010-சேர்ப்பு (PDF 124 KB) 010-மாற்றம் (PDF 88 KB) 010-நீக்கம் (PDF 624 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் மாதம் சேர்ப்பு மாற்றம் நீக்கம்
001-கும்மிடிப்பூண்டி மார்ச் 2023 001-சேர்ப்பு (PDF 78 KB) 001-மாற்றம் (PDF 86 KB) 001-நீக்கம் (PDF 261 KB)
002-பொன்னேரி மார்ச் 2023 001-சேர்ப்பு (PDF 88 KB) 002-மாற்றம் (PDF 88 KB) 002-நீக்கம் (PDF 454 KB)
003-திருத்தணி மார்ச் 2023 003-சேர்ப்பு (PDF 69 KB) 003-மாற்றம் (PDF 85 KB) 003-நீக்கம் (PDF 462 KB)
004-திருவள்ளூர் மார்ச் 2023 004-சேர்ப்பு (PDF 85 KB) 004-மாற்றம் (PDF 70 KB) 004-நீக்கம் (PDF 301 KB)
005-பூந்தமல்லி (SC) மார்ச் 2023 005-சேர்ப்பு (PDF 93 KB) 005-மாற்றம் (PDF 90 KB) 005-நீக்கம் (PDF 64 KB)
006-ஆவடி மார்ச் 2023 006-சேர்ப்பு (PDF 112 KB) 006-மாற்றம் (PDF 110 KB) 006-நீக்கம் (PDF 191 KB)
007-மதுரவாயல் மார்ச் 2023 007-சேர்ப்பு (PDF 163 KB) 007-மாற்றம் (PDF 128 KB) 007-நீக்கம் (PDF 776 MB)
008-அம்பத்தூர் மார்ச் 2023 008-சேர்ப்பு (PDF 105 KB) 008-மாற்றம் (PDF 96 KB) 008-நீக்கம் (PDF 715 KB)
009-மாதவரம் மார்ச் 2023 009-சேர்ப்பு (PDF 146 KB) 009-மாற்றம் (PDF 108 KB) 009-நீக்கம் (PDF 94 KB)
010-திருவொற்றியூர் மார்ச் 2023 010-சேர்ப்பு (PDF 98 KB) 010-மாற்றம் (PDF 79 KB) 010-நீக்கம் (PDF 496 KB)