மூடுக

வேளாண்மை – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நகரியாறு உப வடிநீர்பகுதி துத்தநாகம் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள், சூடோமொனாஸ் ஃப்ளூரோசன்ஸ் ஆகியவற்றை வழங்குதல்.

வேளாண்மை – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நகரியாறு உப வடிநீர்பகுதி துத்தநாகம் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள், சூடோமொனாஸ் ஃப்ளூரோசன்ஸ் ஆகியவற்றை வழங்குதல்.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
வேளாண்மை – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நகரியாறு உப வடிநீர்பகுதி துத்தநாகம் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள், சூடோமொனாஸ் ஃப்ளூரோசன்ஸ் ஆகியவற்றை வழங்குதல்.

வேளாண்மை – நீர்வள நிலவள திட்டம் 2018-19 – இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைபுள்ளி கோருதல் – மேம்பட்ட உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் (IPT) செயல் விளக்கத்தத்திற்காக ZnSo4 0.900 MT, ஜிப்சம்- 0.8 MT, உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள்- 117.5 லிட். மற்றும் சுடோமோனஸ் ஃப்ளூரெஸ்சென்ஸ் -11.280 கி.கி.

16/08/2018 31/08/2018 பார்க்க (279 KB)