மூடுக

வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்குச் செல்வதற்கு முன் செய்ய வேண்டியவை/ செய்யக் கூடாதவை