மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 24.06.2019 அன்று நடைபெற்றது