தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28.06.2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது