குடியரசு தினத்தன்று பத்மா விருதுகளை வழங்குவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன