மூடுக

ஆவடியில் சமூக நலத்துறை சார்பில் மாண்புகு பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தாலிக்கு தங்கம் வழங்கினார்கள்.-10-04-2022